Kalite Politikamız

Lojistik Derneği (LODER) ve Standart Belgelendirme, Denetim, Deney, Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. (SBD) aralarında imzalayıp onayladıkları sözleşmeye dayanarak, Lojistik Standartlar Sistemi (LSS®) oluşturmaya karar vermiş ve bu sistemi oluşturmak ve yürütmek için LSS® Yürütme Kurulu’nu kurmuştur.

LSS®’nin oluşturulması ve yürütülmesi için kurulan LSS® Yürütme Kurulu;

 • Müşterilerine, taahhüt ettiği şekilde, sürekli yüksek kalitede, tarafsız, bağımsız, tutarlı ve etkin olarak yürütülen denetim ve derecelendirme hizmetlerini sunar.
 • Müşterilerin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak için, denetim ve derecelendirme hizmetlerini bağımsız olarak yürütür, denetim raporları ile derecelendirme belgelerini zamanında ve doğru olarak yayınlar, hizmette yetkinliği ve güvenilirliği hedefler.
 • Müşterileriyle iletişimi en üst düzeyde tutar; müşterilerden ve diğer ilgililerden gelen tüm şikayetleri, kayda geçer, değerlendirir, sonuçlandırır ve ilgililere geri bildirimde bulunur.
 • Yürütülen hizmetleri, güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuz, standart ve yöntemlere göre, yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Hizmetleri yürütürken, en iyi meslek uygulamalarını kullanılır.
 • Kalite yönetim sistemi uygun olarak eğitilmiş personel ve tanımlanmış dokümante edilmiş bilgilere bağlı kalarak, sözleşme gereklerinin doğru olarak anlaşılması ve standartlara uygunluğun karşılanmasını sağlar.
 • Bütün çalışanlarının işleriyle ilgili kalite yönetim sistemi ve standart konularının önemini ve bunlarla ilgili bütün dokümantasyonu bilmesini ve sistem gereklerinin uygulanmasını sağlar.
 • Çalışanlarının yasal gerekler, standartlar ve yöntemlerle ilgili etkin olarak bilgilendirilmesini sağlar.
 • Verilen hizmetin, ilgili standartların gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütülmesini ve hizmet etkinliği ve verimliliğinin sürekli gelişmesini taahhüt eder.

Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Politikamız

Lojistik Derneği (LODER) ve Standart Belgelendirme, Denetim, Deney, Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. (SBD) aralarında imzalayıp onayladıkları sözleşmeye dayanarak, Lojistik Standartlar Sistemi (LSS®) oluşturmaya karar vermiş ve bu sistemi oluşturmak ve yürütmek için LSS® Yürütme Kurulu’nu kurmuştur.

LSS®’nin oluşturulması ve yürütülmesi için kurulan LSS® Yürütme Kurulu olarak;

 • Yönetim ve çalışanlar, değerlendirme ve derecelendirme etkinliklerini, bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yürütecektir.
 • Yönetim ve çalışanlar, bütün müşterilere aynı politika, usul ve yöntemlerle hizmet sunacak; hiçbir özel uygulamada bulunmayacak ve müşterileri üzerine, değerlendirme ve derecelendirme sonuçlarını etkileyecek hiçbir maddi ve manevi baskı kurmayacaktır.
 • Yönetim ve çalışanlar, verilen hizmetlerin tarafsız, dürüst ve bağımsız olarak yürütülmesi ile hizmet sonuçlarının her hangi bir dış baskıdan etkilenmemesi konusunda taahhütte bulunmuşlardır.
 • Yönetim, çalışmaların denetlenmesi ve değerlendirilmesi için, gerek gördüğünde, bağımsız kişi ya da kurumlar atayacak ve bu kişilerin bağımsız ve tarafsız olarak çalışmasını sağlayacaktır.
 • Yönetim, çalışanlarının ücretlerini, yapılan değerlendirme ve derecelendirme sonuçlarından, raporlardan ve alınan kararlardan bağımsız olarak belirleyecektir.
 • Yönetim, çalışanlarına, yürüttükleri etkinlikler ve etkinliklerin sonuçlarıyla ilgili olarak mali ve idari her hangi bir baskı ve yaptırım uygulamayacaktır.
 • Yönetim, müşterilerle ilgili her türlü ticari, mali ve teknik bilgilerin kuruluş dışına çıkarılmasını engellemek için gerekli önlemleri alacaktır.
 • Yönetim, çalışanlarının, müşteriye sunulan hizmetlerde tarafsızlığı etkileyebilecek ve çıkar çatışmasına neden olabilecek, hiçbir etkinlikte görev almamasını sağlayacaktır.
 • Yönetim ve çalışanlar, yürüttükleri hizmetlerini etkileyebilecek ve güveni azaltacak başka her hangi bir etkinlikte bulunmayacaktır. Bu kapsamda, her çalışan işe girdiği anda bir iş sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesini karşılıklı olarak imza altına almışlardır.
 • Çalışanlar, yaptıkları işlemler ve işlem sonuçlarıyla ilgili yönetim dışından her hangi bir talep ve baskı olduğunda, durumu en kısa sürede yönetime bildirecek ve yönetimin önlem almasını sağlayacaktır. Eğer bu konuda yönetimin kendisinden bir talep ve baskı gelirse, yönetime bu durumu yazılı olarak bildirecektir. Eğer yönetim talebinde ısrar ederse, durumu LSS® Yürütme Kurulu’na bildirecektir.

Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Lojistik Derneği (LODER) ve Standart Belgelendirme, Denetim, Deney, Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. (SBD) aralarında imzalayıp onayladıkları sözleşmeye dayanarak, Lojistik Standartlar Sistemi (LSS®) oluşturmaya karar vermiş ve bu sistemi oluşturmak ve yürütmek için LSS® Yürütme Kurulu’nu kurmuştur.

LSS®’nin oluşturulması ve yürütülmesi için kurulan LSS® Yürütme Kurulu olarak;

 • Çalışmakta olduğumuz hizmet alanlarında, müşterilerin yürüttükleri etkinliklere katma değer katarak, gerçekleştirilen hizmetlerin en iyi, en kaliteli ve en güvenli olmasını sağlamayı,
 • Bu kapsamdaki etkinliklerimizi yürütürken çevreyle barışık olmak ve çalışmalarımızı çevre kirliliğine neden olmadan yürütmeyi,
 • Çalışanlarımız, birlikte iş yaptığımız kuruluş çalışanları ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak önlemleri almayı,
 • Çevre ile etkileşen tüm süreç ve etkinliklerimizin olumsuz bir çevresel etki yaratmamasına özen göstermeyi,
 • Dökme sıvı ve tehlikeli madde taşımacılığında ortaya çıkan bütün çevre güvenliği ve kamu sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgileri kamu, müşteri, tedarikçi ve üçüncü taraflarla paylaşmayı,
 • Soğuk zincir ve gıda ürünleri taşımacılığında ortaya çıkan gıda güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, müşteri, tedarikçi ve üçüncü taraflarla paylaşmayı,
 • Politikalarımızın kuruluş içinde bütün çalışanlarımıza iletilmesini ve anlaşılmasını sağlayarak, uygulamayı sürdürmeyi,
 • Uygulamakta olduğumuz bütün standartların tüm gerekliliklerine, yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve müşterilerimizin istek ve beklentilerine uygun olarak çalışmayı,
 • Uygulamakta olduğumuz standartlar ile öteki dokümanların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve sürekli olarak iyileştirmek amacıyla, sistemlerimizi düzenli olarak denetlemeyi ve gözden geçirmeyi,
 • Hedeflerimizi her yıl oluşturmayı, izlemeyi, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi,

taahhüt ederiz.