Sorularınızın Cevapları Burada!

LSS® konularında sorular-cevaplar bulacağınız bu sayfadan genel olarak bilgilenmek için faydalanabilirsiniz. Daha detaylı sorularınız ve bilgilendirme talepleriniz için, lütfen iletişim bölümünden bize yazınız. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.


Depolama standardının yararları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Her türlü depolama işleminin yürürlükte olan mevzuata ve standartlara uygun olarak yapılmasını güvence altına almak,
- Yürütülen işlemlerin ekonomik olarak yaşayabilir, sürdürülebilir olmasını sağlamak,
- Depolama kapsamı içindeki etkinliklerin ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak uygun olması ile kuruluş çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,
- Müşteri gerekliliklerini karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve verilen hizmet kalite düzeyinin en üst derecede olmasını sağlamak,
- Kuruluşların depolama etkinlikleri için aynı ölçütleri kullanmalarını ve aynı bilgi ve kalite düzeyinde olmalarını sağlamak,
- Lojistik kuruluşlarının bağımsız ve tarafsız değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirilmesini sağlamak,
- Lojistik kuruluşlarının geliştirilmesi gereken yönlerini daha sağlıklı bir biçimde belirlemek,
- Lojistik kuruluşlarından hizmet alan kuruluşlar için zaman, işgücü, emek tasarrufu sağlayacağı gibi, maliyetlerden de tasarruf sağlamak,
- Lojistik hizmeti alan kuruluşların lojistik kuruluşlarını tekrar tekrar denetlemesini engelleyerek denetim verimliliği ve etkinliğini arttırmak,
- Lojistik kuruluşlarının depolamaya özgü performans göstergelerini kullanmasını sağlamak
- Depolama taşıma ve elleçleme donanımlarının kullanımında aynı çalışma usul ve yöntemlerini belirlemektir.

- Depolama standardı, depolama işlemlerini gerçekleştiren, bağımsız kuruluşlar, başka bir işletmenin içinde yer alan depolar ve çok yerleşimli işletme ve depolar için kullanılabilir.
- Depolama standardı, depolama faaliyetlerini yürüten lojistik hizmeti veren kuruluşlar için geliştirilmiş olmakla birlikte, lojistik hizmeti alan kuruluşlarca da kullanılabilir. Lojistik kuruluşlarından hizmet alan kuruluşlar da kendi denetimlerini yaparak lojistik kuruluşlarını değerlendirmek yerine, LSS® bağlamında yapılan derecelendirmeye göre hizmet alacakları lojistik kuruluşlarını değerlendirebilir ve bu anlamda hizmet veren kuruluşların niteliklerini saptayabilirler.

Depolama standardı aşağıdaki bölümleri içermektedir:
- Depo yönetimi
- İnsan kaynakları
- Depo binası ve yerleşimi
- Elektrik ve diğer tesisatlar ile yardımcı donanım ve birimler
- Malzeme depolama palet ve kapları
- Depo taşıma ve elleçleme araçları
- Depo taşıma ve elleçleme ekipmanları
- Depo süreçleri
- İSG, acil durum ve zararlıları önleme
- Kontrol ve raporlamalar

Bu Depolama Standardı, depolama işlemlerini gerçekleştiren bağımsız firmalar için kullanıldığı gibi, başka bir işletmenin içinde yer alan depolar ve çok yerleşimli işletme ve depolar için de kullanılabilir. Depolama Standardı’nı, öteki standartlardan ayıran en önemli noktaları şöyle belirtebiliriz:
- Bağımsız ve tarafsız değerlendirme ve derecelendirme firmaları, Depolama Standardı kapsamında depolama hizmeti veren firmaları denetleyecek, değerlendirecek ve önceden belirlenmiş bir ‘Performans Karnesi’ çerçevesinde derecelendirecektir.
- Denetimler, bağımsız, tarafsız ve konusunda uzman denetçilerce gerçekleştirilecektir.
- Lojistik firmalarının dereceleri hem LSS web sitesi üzerinde duyurulacak hem de bir derecelendirme belgesi yayımlanacaktır.
- Lojistik firmalarının dereceleri, aynı standarda göre değerlendirme sonucunda konusunda uzman kişilerce belirlenecektir; böylece derecelendirmeler nesnel olarak yapılacaktır.
- Lojistik firmalarını değerlendirirken, yalnızca hazırlayıp yayımlanan standart kullanılmayacak, bu Depolama Standardı’yla birlikte depolama etkinliklerine özgü performans göstergeleri de kullanılacaktır.
- Performans göstergeleri, kendi başına, hazırlanan Depolama Standardı’na ek olarak, standardı zenginleştirmekte ve büyük bir katma değer yaratmaktadır. Bu anlamda, buna benzer bir uygulama yapılmamaktadır.

Süreç kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
- Derecelendirme kuruluşuyla iletişime geçin; Değerlendirilme ve derecelendirilmeyle ilgili bilgi edinmek için derecelendirme kuruluşuyla iletişime geçiniz. Bu bilgiyi size vermek için derecelendirme kuruluşu kuruluşunuz ve yürüttüğünüz işlemlerle ilgili sizden bilgi isteyecektir. Bu bilgileri derecelendirme kuruluşuna ilettikten sonra derecelendirme kuruluşu hem maliyet hem süre ve zaman hem de uygulanacak standartlar konularında size bilgi verecektir.
- Denetim; Derecelendirme için kuruluşunuzun lojistik işlemlerinin özellik ve niteliklerini değerlendirmek amacıyla bir denetim planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
- Derecelendirme belgesini alın; Bu adımda sizin, kuruluş olarak, yapacağınız her hangi bir iş yoktur. Derecelendirme kuruluşu, denetimi gerçekleşip, denetim bulgularını kaydettikten sonra, derecelendirme kurulu toplanır, denetim bulgularına göre değerlendirmeyi yapar ve denetim sırasında alınan puan ve puan ağırlıklarına göre toplam puanı ve bu toplam puana denk gelen dereceyi belirler. Derecelendirme kuruluşu, derecelendirme belgesini hazırlar ve kurula onaylattıktan sonra yayımlayarak lojistik kuruluşuna gönderir.

Depolama standardı denetim süreleri, denetlenecek kuruluşun depolama alanının büyüklüğüne ve kuruluş depolama süreçlerinin karmaşıklığına göre belirlenmektedir.
Daha ayrıntılı bilgi almak için derecelendirme kuruluşuna başvurunuz. (info@bmtrada.com.tr)

Her bir adreste bulunan depo gerek bina ve altyapı gerekse depolama süreçleri bakımından birbirinden farklı olacağından, her bir depo ayrı denetlenmekte ve her bir depo için ayrı Derecelendirme Belgesi yayımlanmaktadır.
Bu nedenle, her bir deponun ayrı Derecelendirme Belgesi olacağından, farklı adreslerde bulunan depo kapsamlarının birbirinden farklı olmasında her hangi bir sorun yoktur.
Daha ayrıntılı bilgi almak için derecelendirme kuruluşuna başvurunuz. (info@bmtrada.com.tr)

Depolama performans göstergeleri, kuruluşunuzun depolama standardı gerekliliklerine uygunluğuna ek olarak, depolama hizmetleri için LSS® Yürütme Kurulu’nun belirlediği performans göstergeleridir. Bu performans göstergeleri, verilen depolama hizmetlerinin kalite düzeyinin saptanması için depolama sektörüne özel olarak belirlenmiş somut, nesnel ve ölçülebilir kalite ve performans ölçütleridir.

Depolama performans göstergeleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
- Maliyet
- Verimlilik
- Güvenirlilik
Kuruluşlar, depolama standardı gerekliliklerine uygunluğun yanı sıra yukarıdaki öğelere göre de değerlendirilmektedir.

Depolama performans göstergeleri aşağıda ağırlıklarıyla birlikte belirtilmiştir:
Maliyet
o Gerçek maliyet ile bütçe arasındaki farkın bütçeye oranı %10
o Depolama giderinin lojistik giderleri içindeki payı (En çok %20) %8
o Personel fazla çalışma saatinin toplam çalışma saatine oranı %8
o Depo kaynaklı ek taşıma ücreti %4
Verimlilik
o Depo verimliliği %9
o Depo ortalama çevrim süresi %8
o Depo donanımları kullanım oranı %5
o Depo personeli kullanım oranı %5
o Depo doluluk oranı %3
Güvenirlilik
o İş kazası oranları %10
o Depo sevkiyat doğruluk oranı – Malzeme türüne göre ya da yanlış sevkiyat sayısına göre %9
o Stokların doğruluğu %9
o Fire ve hasar oranları %8
o Depo yerleşim hata oranı %4